Notice: Undefined index: im in /home/isiamex/web/isiamex.com/public_html/tour.php on line 163

Notice: Undefined index: it in /home/isiamex/web/isiamex.com/public_html/tour.php on line 164
โปรแกรมทัวร์ ซุปตาร์หลงรักดอกทิวลิป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ - Siam Express Tour(1994)Co.,Ltd.

welcome to Siam Express Tour(1994)Co.,Ltd.

เราสามารถทำให้การท่องเที่ยวของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ เพราะเราคือ ศูนย์รวมผู้ให้บริการ จัดทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม เรือสำราญ
ทำวีซ่า ประกันภัยการเดินทาง ประชุมสัมมนา เน้นคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ

ซุปตาร์หลงรักดอกทิวลิป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์


แก้ไข : 04-03-2020
จำนวนผู้เข้าชม : 1,411 คน
* เช็คอิน 3 เมืองหลวง ปารีส บรัสเซลล์ อัมสเตอร์ดัม
* ถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟล
* ช้อปปิ้ง Outlet และ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
* เที่ยวเมืองมรดกโลก บรูซ เกนต์ บรัสเซลล์
* เยี่ยมชมเด็กน้อย แมนิเกนพีส
* ล่องเรือหมู่บ้านกีร์ธฮอร์น
* เข้าร่วมเทศกาลดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ 
* เดินชิวหมู่บ้านกังหันลม ซานส์ครันส์
เดือน : เมษายน 2563
โปรแกรม : 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้นที่ : 48,888 บาท
เดินทางโดย : Qatar
Download File

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทางไป - กลับ ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
04-11 เมษายน 2563 17 48,888 บาท 48,888 บาท 48,888 บาท 9,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

 

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินโดฮา

 

17.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า หมายเลข 7 เคาน์เตอร์ N สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 
 
19.35 น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร์  โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR833 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 
23.15 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน Qatar Airways
 

 

โดฮา - ปารีส - หอไอเฟล - ประตูชัยอาร์คเดอทรียงฟ์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  - มหาวิหารนอร์เทอดาม

 

01.25 น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน Qatar Airways
เที่ยวบินที่ QR041 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 
06.35 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและออกเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส (France) นำท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า นำท่านถ่ายรูปกับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส และนำท่านเดินทางต่อไปที่ ประตูชัยอาร์คเดอทรียงฟ์ (Arc de triomphe de l'Étoile) หรือเรียกว่า ประตูชัยนโปเลียน ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน
 
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [1]
นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) ถ่ายรูปกับพีระมิดแก้วสถาปัตยกรรมที่สะท้อนความหรูหราและความโมเดิร์นของเมืองน้ำหอมแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปที่ มหาวิหารนอร์เทอดาม (Notre Dame Cathedral) มหาวิหารสำคัญของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก อายุกว่า 850 ปี ว่ากันว่าเป็นโบสถ์ที่สวยงามที่สุดในลักษณะกอทิกแบบฝรั่งเศส
 
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [2]
 
ที่พัก
Novotel Suites Paris Nord 18ème หรือเทียบเท่า
 

 

ปารีส - La Vallee Village Outlet - Galeries Lafayette

 

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [3]
นำท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet เพื่อช้อปปิ้งกับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย ที่รวบรวมกันมาทำราคาโปรโมชั่นเอาใจขาช้อปปิ้งทั้งหลาย
 
เที่ยง
อิสระอาหารกลางวันเพื่อให้ท่านสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
นำเดินทางกลับสู่ เมืองปารีส เดินเล่นที่ห้างดังสุดหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปารีส แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) ที่ตกแต่งด้วยกระจกสีตามแบบอย่างของศิลปะแบบไบแซนไทน์สมัยใหม่พบกับสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมายทั่วทุกมุมโลกที่รวบรวมอยู่ที่นี้โดยเฉพาะคอลเลคชั่นใหม่ๆของแบรนด์ดังต่างๆสามารถหาซื้อกันได้ที่นี่เลย และที่สำคัญคือยังสามารถทำ Tax Refund คืนได้จากที่นี้เลยเช่นกัน จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ ปาแลการ์นีเย (Palais Garnier) หรือ Paris Opera ที่ตั่งอยู่ตรงใจกลางเมืองปารีส เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสไตล์บาโรซึ่งถือกันว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของยุคนั้นเลยก็ว่าได้
 
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  [4]
 
ที่พัก
Novotel Suites Paris Nord 18ème หรือเทียบเท่า
 

 

บรูจจ์ - Market Square - เกนต์ - โบสถ์เซนต์นิโคลัส - วิหารนักบุญเซนต์บาโว

- หอคอย แห่งเมืองเกนต์ 

 

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [5]
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบรูจจ์ (Brugge)  ประเทศเบลเยี่ยม เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น เวนิชแห่งยุโรปเหนือ เพราะเมืองเต็มไปด้วยลำคลองและสถาปัตยกรรมสวยๆมากมายจนได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้
 
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [6]
เที่ยวชมบรรยากาศของเมืองบรูจจ์ ที่โด่งดังในเรื่องของช๊อคโกแลต และเบียร์กว่า 400 ชนิด นำท่านสู่ Market Square และถ่ายรูปกับ Basilica of the Holy Blood เป็นโบสถ์สไตล์โรมันและโกธิค เล่ากันว่าโบสถ์แห่งนี้ ได้เก็บรักษาเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดและอัฐิของพระเยซูไว้ และ Belfry&Halle หอระฆังขนาดสูง ใหญ่ และสวยงามที่ตั้งอยู่บริเวณจตุรัสของเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) หนึ่งในเมืองใหญ่ของประเทศเบลเยี่ยม ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่จากยุคกลาง เช่น โบส ปราสาทและหอนาฬิกา ถ่ายรูปกับสามหอคอยแห่งเกนต์ ที่ประกอบด้วย โบสถ์เซนต์นิโคลัส (St.Nicholas’s Church) โบสถ์ขนาดใหญ่สไตล์โกธิค ไม่ไกลกัน วิหารนักบุญเซนต์บาโว (St. Bavo’s Cathedral) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส ที่ 5 เป็นศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่า 3 ศตวรรษนับตั้งแต่ปี 1290 เพื่ออุทิศให้กับเซ็นต์บาโว ซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ประจำเมืองเกนต์ และสุดท้ายที่ หอคอย แห่งเมืองเกนต์ (Belfry of Ghent) หอระฆังสูงตระหง่านเอกลักษณ์ของเมืองเกนต์ จากนั้นออกเดินต่อสู่ เมืองบรัสเซลล์
 
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [7]
 
ที่พัก
Holiday Inn Gent Expo หรือเทียบเท่า
 

 

บรัสเซลล์ - อะตอมเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ ปลาซ - แมนเนเกน พิส - อัมสเตอร์ดัม -จัตุรัสดัมสแควร์

- พระราชวังอัมสเตอร์ดัม

 

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [8]
นำท่านเที่ยวชม เมืองบรัสเซลล์ (Brussel) ที่เป็นเมืองหลวง และเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของประเทศเบลเยี่ยม อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานสำคัญของยุโรม เช่น สำนักงานใหญ่ของสหภาพยุโรปและ องการนาโต้ นำท่านถ่ายรูปกับ อะตอมเมี่ยม (Atomium) อาคารไฮเทค มีความสูง 330 ฟุต ประกอบด้วยวัตุทรงกลม 9 ลูก เพื่อสะท้อนถึงความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ จัตุรัสกรองด์ ปลาซ (Grong Plas) ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรัสเซลล์ ได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่มีความสวยงามมากของยุโรป ด้วยอาคารที่เก่าแก่มากมายหลายรูปแบบ เช่น สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค, โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกว่าเป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวต่างๆ ซึ่งอาคารส่วนใหญ่นั้นจะสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง และนำท่านชมไฮไลท์สำคัญของเมืองบรัสเซล แมนเนเกน พิส (Manneken Pis) รูปปั้นที่หล่อด้วยทองแดง มีรูปแบบเป็นเด็กชายสูงประมาณ 60 เซนติเมตร อยู่ในท่าปัสสาวะ
 
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [9]
เดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริม “แม่น้ำอัมสเตล” (Amstel River) เมืองที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้จักรยานในการสัญจรไปมา และยังเต็มไปด้วยร้านขายของฝากที่ละลึกมากมายแตกต่างจากที่อื่น และมีสินค้าบางชนิดหาซื้อได้เฉพาะที่แห่งนี้ด้วย นำท่านชม จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ที่กลางจัตุรัสมีอนุสาวรีย์แห่งชาติ ที่สร้างเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace Amsterdam) พระราชวังที่มีความเก่าแก่แห่งหนึ่งของเนเธอร์เเลนด์
 
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [10]
 
ที่พัก
Leonardo Hotel Amsterdam Rembrandtpark หรือเทียบเท่า
 

 

อัมสเตอร์ดัม - กีธูร์น - ลิเซ่ - สวนเคอเคนฮอฟ 

 

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [11]
เดินทางสู่ เมืองกีธูร์น (Giethoorn) ประเทศเนเธอร์แลนด์ สมยานาม "เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์" (Venice of Netherland) เมืองที่แสนสงบเรียบง่าย ไม่มีรถติด ไม่มีมลพิษกวนใจ ให้ท่านได้สูดอากาศบริสุทธิจากธรรมชาติอย่างเต็มปอด และ นำท่านล่องเรือชมทัศนียภาพของหมู่บ้านไร้ถนนแห่งนี้ จากนั้นปล่อยอิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัยในหมู่บ้านแห่งนี้ที่ไม่ว่าเดินไปทางไหนมุมไหนก็สวยงามไปหมดทุกมุม
 
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [12]
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลิเซ่ (Lisse) เมืองที่เป็นไฮไลท์สำคัญสำหรับการเดินทางนี้ เพื่อเข้าชม สวนดอกไม้ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ที่เปิดให้ชมปีละหนึ่งครั้งใน ช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม ซึ่งภายในสวนเต็มไปด้วยดอกทิวลิปนานาพรรณ สวนแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าเป็น สวนแห่งยุโรป อิสระให้ท่านถ่ายภาพและเดินชมความงดงามของดอกทิวลิป ภายในสวนเคอเคนฮอฟ แห่งนี้
 
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [13]
 
ที่พัก
Leonardo Hotel Amsterdam Rembrandtpark หรือเทียบเท่า
 

 

อัมสเตอร์ดัม - ซานส์ครันส์ 

 

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [14]
เดินทางสู่ หมู่บ้านซานส์ครันส์ (Zaanse Schans) หมู่บ้านกังหันลม นำท่านเที่ยวชมบ้านเก่าสไตร์เก่าแก่ของชาวฮอลแลนด์ ซึ่งภายบ้านแต่ละหลังจะเป็นร้านค้า จำหน่ายของที่ละลึกเล็กๆน้อยๆ ให้ท่านได้นำกลับไปเป็นของฝาก ชม สาธิตการทำรองเท้าไม้ ที่มีประวัติความเป็นมากว่า 700 ปี ทำมาจากต้นป๊อบล่า ซึ่งเป็นไม้เมืองหนาวเนื้อแข็งมีคุณสมบัติแข็งแรง ให้ความอบอุ่นเมื่อใส่ในหน้าหนาวและ ให้ความรู้สึกเย็นเมื่อใส่ในหน้าร้อน
 
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [15]
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินอัมสเตอร์ดัม เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำ คืนภาษี (Tax Refund)
 
16.15 น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR274
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 
23.40 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน Qatar Airways
 

 

สนามบินโดฮา - กรุงเทพฯ

 

01.55 น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR834
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 
12.40 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
**ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์คนไทย
ท่านละ 55 EUR/ท่าน/ทริป  ทั้งนี้ท่าสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน**
 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศสามารถให้บริการวันละ 12 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการนี้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 
อัตราค่าบริการรวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
- โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเช้งเก้น 4,000 บาท/ท่าน (บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี หากท่านไม่ผ่านการพิจรณาจากสถาณทูต)
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
- ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้งถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น,หัวหน้าทัวร์คนไทย, 55 EUR/ท่าน/ทริป ทั้งนี้ท่าสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
 
เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 
เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  :
- มัดจำท่านละ 15,000 บาท พร้อมค่าวีซ่า 4,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
- ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
- หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
- หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
- เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
- หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
- ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
 
เงื่อนไขการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของประเทศยุโรป หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน
15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศยุโรป สามารถให้บริการวันละ 12 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชำรุด และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว
 
เงื่อนไขการยกเลิก :
1. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันขึ้นไป คืนค่ามัดจำทั้งหมด (ในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้วขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 40-49 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31-39 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและ ค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้ง)
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้ามสวมต่างหูและเครื่องประดับ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่   80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้เห็นใบหูและคิ้วทั้ง 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทั้ง 2 ข้าง จำนวน 2 รูป  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3. เอกสารสำคัญส่วนบุคคล
3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)
3.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
3.5 สำเนาสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี)
4. กรณีเป็นพนักงานบริษัท (มีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ออกการงาน) ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ (ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออก) ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ
ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิน (มีอายุ 15 วัน นับจากวันที่ออก)
- รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 6 เดือนจากธนาคารเท่านั้น ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสหกรณ์ออมทรัพย์**
- กรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหนังสือสปอนเซอร์ และหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส สูติบัติ พร้อมเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
- กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
7. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา
- จะต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านั้น (มีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ออก)
8. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่
ต้องขอหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ **ต้องไปขอหนังสือยินยอมจากที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และระบุชื่อบุคคลที่เด็กจะเดินทางไปด้วยและความสัมพันธ์ของผู้เดินทางที่มีต่อเด็ก** พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
- บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสูติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เดินทางกับผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9. **กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการหย่าร้างต้องมีข้อความระบุว่ามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว**
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดา มารดา
- บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสูติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กับบุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท
 
หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับต้องเป็นภาษาอังกฤษ และชื่อต้องตรงตามหน้าพาสปอตทุกตัวอักษร
 
 
แบบฟอร์มรายละเอียดในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น!!**
กรูณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกข้อ เพื่อความสะดวกในการขอวีซ่า
หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯไม่สามารถยื่นวีซ่าให้ท่านได้
 
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).........................................................................................................
นามสกุลตอนเกิดหรือก่อนสมรส.............................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด....................................................................................................................................
เลขที่พาสปอร์ต...................................................วันหมดอายุ...............................................................
สถานภาพ           โสด              สมรส             แต่งงานไม่จดทะเบียน            หย่า             หม้าย
 ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ ............................................................................................................
จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย์......................................................
เบอร์โทรศัพท์(บ้าน) .............................................. เบอร์โทรศัพท์(มือถือ)...............................................
***กรุณาระบุ Email..............................................................................................................................
อาชีพ            พนักงานบริษัท           เจ้าของกิจการ            นักเรียน/นักศึกษา                 ว่างงาน
ชื่อสถานที่ทำงาน/สถานศึกษา ..............................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา ...........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย์...................................................
เบอร์โทรที่ทำงาน/สถานศึกษา .............................................................................................................
รายได้ต่อเดือน ....................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน/สถานศึกษา .......................................................................................................
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยได้รับวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
ไม่เคย
เคย
กรณีเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาระบุประเทศ รหัสวีซ่า วัน/เดือน/ปี ของวันออกและวันหมดอายุของวีซ่า
  1. ................................................................................................................................................
  2. ................................................................................................................................................
  3. ................................................................................................................................................
  4. ................................................................................................................................................
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อทำวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
ไม่เคย
เคย
กรณีเคยพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อทำวีซ่าเชงเก้น กรุณาระบุ ประเทศ วัน/เดือน/ปี ที่พิมพ์ลายนิ้วมือ
  1. ....................................................................................................................................................
  2. .....................................................................................................................................................
ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการถูกปฎิเสธ)......................................................................................................................
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้ร้องขอ
          ตัวผู้ขอวีซ่าเอง 
          มีผู้อื่นออกให้ ชื่อผู้ออกค่าใช้จ่าย ........................................................ ความสัมพันธ์............................

 

จองโปรแกรม / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Enter the code above here :


Follow Us Facebook

Follow Us Line

Scroll