โปรแกรมทัวร์ ซุปตาร์ โอ้โห!! สวิตเซอร์แลนด์ - Siam Express Tour(1994)Co.,Ltd.

welcome to Siam Express Tour(1994)Co.,Ltd.

เราสามารถทำให้การท่องเที่ยวของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ เพราะเราคือ ศูนย์รวมผู้ให้บริการ จัดทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม เรือสำราญ
ทำวีซ่า ประกันภัยการเดินทาง ประชุมสัมมนา เน้นคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ

ซุปตาร์ โอ้โห!! สวิตเซอร์แลนด์


แก้ไข : 04-03-2020
จำนวนผู้เข้าชม : 925 คน
* ชมความสวยงามของทะเลสาบซูริค
* เดินชิลชมเมืองย่านเมืองเก่ากรุงเบิร์น
* ชมทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวียุโรป
* ชมแลนด์มาร์กสำคัญ น้ำพุเจดโด น้ำพุที่สูงที่สุดในโลก
* 2 ยอดเขา จุงเฟราและยอดเขาชิลธอร์น
* พิเศษ!! รับประทานอาหารบนยอดเขาจุงเฟรา
เดือน : เมษายน 2563
โปรแกรม : 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้นที่ : 58,888 บาท
เดินทางโดย : Thai Airways
Download File

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทางไป - กลับ ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
21-28 เมษายน 2563 2 58,888 บาท 58,888 บาท 58,888 บาท 9,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

 

กรุงเทพมหานคร - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

23.00 น.
สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง นำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 

 

ซูริค - เบิร์น – บ่อหมี – ย่านเมืองเก่ากรุงเบิร์น - หอนาฬิกาซึทกลอกเกอ – เบียล

 

01.05 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG970
 
07.50 น.
เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich)
นำท่านชมความงามของ ทะเลสาบซูริค (Lake Zurich) ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองซูริค เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมถึง 1,829 ตารางกิโลเมตร แถมด้วยวิวของตัวเมืองซูริคริมทะเลสาบที่สวยมากที่หนึ่ง จากนั้นนำท่านถ่ายรูปที่ โบสถ์เฟรามึนสเตอร์  Fraumünster เป็นหนึ่งในสี่โบสถ์หลักของเมืองซูริค ภายนอกของโบสถ์ Fraumünster ประกอบด้วยกระจกสีขนาดใหญ่ 5 บาน เรียกว่า กระจกชากาล ออกแบบโดย มาร์ก ชากาล จิตรกรชาวเบลารุส-ฝรั่งเศส (Marc Chagall) และได้ติดตั้งในปีค.ศ. 1970 กระจกแต่ละบานตกแต่งด้วยสีโดดเด่นแสดงให้ถึงเรื่องราวของคริสเตียน ไล่จากด้านซ้าย (ทิศเหนือ) จากนั้นนำท่านถ่ายรูปที่ โบสถ์โกรสมึนส์เทอร์  (Grossmünster) เป็นโบสถ์สไตล์โรมันนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีจุดเด่นอยู่ที่เป็นหอคอยตึกคู่แฝด ตั้งอยู่ที่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นหนึ่งในสี่โบสถ์หลักของเมืองซูริค จากนั้นปล่อยอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ถนน บานโฮฟสตราเซอร์ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนคนเดินขนาดใหญ่และยังเป็นถนนสำคัญที่เชื่อมต่อกับรถรางไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวเท่านั้นที่ชื่นชอบ แต่ผู้คนท้องถิ่นเองก็ชอบมาเดินซื้อของกันอย่างไม่ขาดสาย มีให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องประดับ ร้านของที่ระลึกเช่น ช็อกโกแลตสวิสก็หาได้ที่นี่ เรียกได้ว่าเป็นย่านการค้าที่คึกคักมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองซูริค 
 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [1]
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) เมืองอีกหนึ่งเมืองที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาสวิตเซอร์แลนด์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามด้วยบ้านเรือนในบรรยากาศสบายๆ ตามสไตล์เมืองเก่าทั่วไป นำท่านชมเมืองเก่ากรุงเบิร์น เดินเล่นเที่ยวชม ย่านเมืองเก่ากรุงเบิร์น (Bern Old Town)  เพื่อชมบ้านเรือนสมัยยุคกลางที่ยังคงเสน่ห์ของเมืองเก่าอยู่ สำหรับแลนด์มาร์กในย่านเมืองเก่าต้องยกให้กับ หอนาฬิกาซึทกลอกเกอ (Zytglogge) บนหอคอยที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1218 และถือเป็น 1 ใน 3 ของนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ในทุกชั่วโมงจะมีเสียงดนตรีพร้อมตุ๊กตาที่ออกมาเต้นระบำให้ได้ชมกัน นอกจากนี้ยังมีอาคาร โบสถ์ และอาคารเก่าแก่มากมายที่เป็นส่วนสำคัญทำให้เมืองเก่าแห่งนี้ถูกยกเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบียล (Biel)
 
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [2]
 
ที่พัก
โรงแรม Mercure Biel หรือระดับเดียวกัน
 

 

เจนีวา – น้ำพุเจดโด – นาฬิกาดอกไม้ - มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – โลซานน์ – ศาลาไทย 

 

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่เมือง เจนีวา (Geneva) อีกหนึ่งเมืองใหญ่ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ และยังเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งขององค์การนานาชาติมากที่สุดในโลกอีกด้วย ทำให้ได้รับยกย่องเป็นเมืองนานาชาติ เจนีวายังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ประชากรมีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีเลิศเป็นอันดับที่ 2 ของโลก นำทุกท่านเที่ยวชมโดยรอบเมืองเจนีวาชม ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรป โดยกินพื้นที่อยู่ใน 2 ประเทศคือ ฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยและใสสะอาด พร้อมด้วยวิวและบรรยากาศดีๆริมทะเล ชมแลนด์มาร์กสำคัญอย่าง น้ำพุเจดโด (Jet d’Eau) น้ำพุที่สูงที่สุดในโลก เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเจนีวาที่นักท่องเที่ยวต่างก็ต้องแวะมาชม แล้วนำท่านถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม้ ที่ สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) สถานที่ที่นิยมมาถ่ายรูปกันเพราะการจัดสวนดอกไม้ให้เป็นรูปหน้าปัดนาฬิกา โดยใช้ดอกไม้มากมายหลายชนิดในการจัดสวน
 
เที่ยง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [3]
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) เที่ยวชมเมืองสูดอากาศบริสุทธิ์ เป็นเมืองที่สวยและสงบแต่ก็เต็มไปด้วยวิวทิวทัศน์อันงดงาม เมืองโลซานน์เป็นเมืองที่สำคัญสำหรับประชาชนชาวไทย เพราะเป็นเมืองที่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" รัชกาลที่ ๙ ทรงพำนักและศึกษาในวัยเด็ก นำท่านชม ศาลาไทย (Thai Pavilion) ที่ตั้งอยู่บนสวนสาธารณะเดอน็องตู (Denantou Park) ศาลาไทยแห่งนี้ตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ศาลาไทยสีทองถูกสร้างและออกแบบอย่างงดงามตามสไตล์ไทยแท้ด้วยฝีมือช่างคนไทย มีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตรและสูง 16 เมตร นำท่านผ่านชม มหาวิหารโลซานน์ (Lausanne Cathedral) มหาวิหารสำคัญของโลซานน์ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมือง เป็นหอคอยและยอดโดมแหลมสูง มหาวิหารเก่าแก่แห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1235 สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค และหน้าต่างทรงกุหลาบขนาดใหญ่ที่ด้านหน้านั้นก็ถือเป็นผลงานศิลปะชั้นนำของยุโรป จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเบียล (Biel)
 
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [4]
 
ที่พัก
โรงแรม Mercure Biel หรือระดับเดียวกัน
 

 

รถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน – ยอดเขาจุงเฟรา – เลาเทอร์บรุนเนน – น้ำตกสเตาบ์บาค – อินเทอร์ลาเก้น  

 

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ สถานีรถไฟ ขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน เพื่อขึ้นไปยัง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่งเป็นสถานที่ที่เรียกว่า “Top of Europe” เป็นจุดที่สูงที่สุดในยุโรปด้วยความสูงสุดถึง 3,466 เมตร ระหว่างทางการนั่งบนรถไฟขึ้นบนยอดเขาเราก็จะได้ชมธรรมชาติ ป่าไม้ ทุ่งหญ้าและอุโมงค์รวมถึงบ้านเรือนที่สร้างขึ้นมาในสไตล์ของชาวสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาเราจะได้พบกับวิวรอบข้างที่สวยงามเป็นอย่างมาก มีหิมะบนยอดเขาให้ท่านได้เล่นและสัมผัสหิมะกันอย่างเต็มที่ถึงแม้จะไม่ใช่ฤดูหนาวก็ยังมีหิมะให้ท่านได้ชม เพราะด้วยยอดเขาที่มีความสูงมากจึงทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอด จากนั้นนำท่านชม ธารน้ำแข็ง หรือ กลาเซียร์ (Glacier) ที่มีขนาดใหญ่ บนยอดเขาแห่งนี้ยังมี อุโมงค์น้ำแข็ง (Ice Palace) มีการตกแต่งอุโมงค์เก่าให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Top of Europe Restaurant บนยอดเขาจุงเฟรา [5]
นำท่านขึ้นรถไฟที่อีกทางด้านหนึ่งของยอดเขา เพื่อเดินทางลงจากยอดเขาจุงเฟรา ระหว่างทางแวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลนไชเด็ด
จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟต่อสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเนน (Lauterbrunnen) เป็นเมืองกลางหุบเขาที่มีเสน่ห์เพราะมีธรรมชาติ ภูเขาสูงล้อมรอบตัวเมืองเป็นหมู่บ้านขนาดกลางแต่พร้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ นำท่านแวะถ่ายรูปที่ น้ำตกสเตาบ์บาค (Staubbach Falls) เป็นน้ำตกที่ติดอันดับน้ำตกที่สูงที่สุดลำดับที่ 3 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยความสูงถึง 297 เมตร ถือเป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงของเมือง ตัวน้ำตกจะตกลงมาตรงๆจากหน้าผาสูงทำให้บางส่วนกระจายเป็นละอองเมื่อมาถึงด้านล่างทำให้ดูสวยงามและน่าชมมาก จากนั้นนำท่านนั่งรถโค้ชต่อสู่เมือง อินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) เพื่อชมเมืองที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาสูงแห่งนี้ ซึ่งนอกจากเทือกเขาใหญ่แล้ว เมืองอินเทอร์ลาเก้นยังเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง 2 ทะเลสาบใหญ่คือ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อาคารบ้านเรือนในเมืองส่วนใหญ่จะสร้างด้วยสไตล์สวิสที่สวยงามและดูอบอุ่น
 
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร [6]
 
ที่พัก
Hotel Continental Interlaken หรือระดับเดียวกัน
 

 

สเตทเชลเบิร์ก – ยอดเขาชิลธอร์น  – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์สิงโต

 

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองสเตทเชลเบิร์ก (Stechelberg) หมู่บ้านเล็ก ๆที่อยู่เชิงเทือกเขาแแอลป์ เพื่อขึ้นเคเบิ้ลคาร์ที่จะนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn) ให้ทุกท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามและตื่นตาที่ความสูง 2,970 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และที่ยอดเขาชิลธอร์นเป็นยอดเขาที่เราจะสามารถชมวิวแบบ 360 องศาของยอดเขาชื่อดังทั้งหลายพร้อมๆกันได้เลย ตั้งแต่ยอดเขาทิตลิส ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาไอเกอร์ และยอดเขาเมินช์ เทือกเขาชิลธอร์นเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เจมส์ บอนด์ 007 จึงทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก
 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [7]
นำท่านนั่งรถโค้ชเดินทางต่อไปยัง ลูเซิร์น (Lucerne) เมืองขนาดเล็กที่อยู่เกือบจะถึงใจกลางประเทศ เป็นเมืองที่ดูอบอุ่นอยู่ริมฝั่ง “ทะเลสาบลูเซิร์น” (Lake Lucerne) สามารถมองเห็นแนวเทือกเขาแอลป์ที่เป็นวิวที่สวยงามทุกฤดูกาล เมืองลูเซิร์นเป็นเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ของพื้นที่ไว้ได้อย่างดี จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองลูเซิร์นทั้ง สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี พาดข้ามแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) มีป้อมปราการแปดเหลี่ยมตั้งอยู่กลางสะพาน เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์น โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ตลอดแนวสะพาน สร้างขึ้นเพื่อใช้ข้ามไปมาระหว่างสองฝั่งแม่นํ้า ต่อมานำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต  (Lion Monument) สัญลักษณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งของลูเซิร์น เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ถูกแกะสลักเป็นรูปสิงโตร้องไห้อยู่บนผาหิน สร้างโดยรัฐบาลฝรั่งเศสที่มอบให้เป็นของขวัญแก่สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเป็นการขอบคุณแก่ทหารสวิส 786 นาย ที่เสียชีวิตจากการปกป้องพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารี อองตัวแนตต์ จากการสู้รบกับช่วงการปฎิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1792
 
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร [8]
 
ที่พัก
โรงแรม Ameron Hotel Flora หรือระดับเดียวกัน
 

 

ลูเซิร์น - ซุก- น้ำตกไรน์ - Stein am Rhein - ซูริค

 

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนั่งรถโค้ชสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองขนาดเล็กที่มีอดีตมายาวนาน นำท่านชม ย่านเมืองเก่า ที่น่าสนใจมาก ทั้งแนวอาคารบ้านเก่าแก่ที่สร้างกันตั้งแต่ยุคกลาง จัตุรัสกลางเมือง และน้ำพุที่ตกแต่งด้วยรูปปั้นสวยๆ ตามสไตล์ยุโรปก็มีให้ชมมากมายในเมืองซุกแห่งนี้ ไม่พลาดชมไฮไลท์ของเมือง คือ หอนาฬิกาสูง 25 เมตร ที่สร้างในสมัยศตวรรษที่ 13 แต่ยังคงทำหน้าที่บอกทั้งเวลา วันที่ และข้างขึ้นข้างแรมได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [9]
จากนั้นนำท่านสู่ น้ำตกไรน์ (Rheinfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์ บริเวณพรมแดนระหว่าง
รัฐชัฟเฮาเซินกับรัฐซือริชในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น้ำตกแห่งนี้มีความกว้าง 150 เมตร และ สูง 23 เมตร ด้วยน้ำตกไรน์มีน้ำเป็นสีเขียวมรกตใสไหลอย่างเชี่ยวกราดทำให้เกิดฟองขาวแตกกระเซ็นยามกระทบกับแก่งหิน ละอองน้ำที่กระจายปกคลุมไปทั่ว เกิดภาพที่งดงามจับใจ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ และสัมผัสต้นไม้ใหญ่เรียงรายทั่วบริเวณ จากนั้นนำท่านสู่ Stein am Rhein เป็นเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่มีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมือง ความสวยงามแบบน่ารักตามสไตล์เมืองเล็กๆ ทำให้ Stein am Rhein กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ จากนั้นนำท่านสู่ เมืองซูริค
 
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร [10]
 
ที่พัก
โรงแรม Holiday Inn Express Zurich Airport หรือระดับเดียวกัน
 

 

ซูริค - สนามบินซูริค  

 

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย
 
13.15 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG971 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 

 

สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

 

05.30 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
 
**ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 55 EUR/ท่าน/ทริป 
ทั้งนี้ท่าสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน**
 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศสามารถให้บริการวันละ 12 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการนี้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 
อัตราค่าบริการรวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเช้งเก้น 4,000 บาท/ท่าน (บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี หากท่านไม่ผ่านการพิจรณาจากสถาณทูต)
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้งถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น,หัวหน้าทัวร์คนไทย, 55 EUR/ท่าน/ทริป ทั้งนี้ท่าสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
 
 เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน  หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 
เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  :
- มัดจำท่านละ 15,000 บาท พร้อมค่าวีซ่า 4,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน
- กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
- ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
- หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
- หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
- เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
- หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
- ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
 
เงื่อนไขการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของประเทศยุโรป หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน
15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศยุโรป สามารถให้บริการวันละ 12 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชำรุด และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว
 
เงื่อนไขการยกเลิก :
1. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันขึ้นไป คืนค่ามัดจำทั้งหมด (ในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้วขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 40-49 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31-39 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและ ค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้ง)
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้ามสวมต่างหูและเครื่องประดับ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้เห็นใบหูและคิ้วทั้ง 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทั้ง 2 ข้าง จำนวน 2 รูป  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3. เอกสารสำคัญส่วนบุคคล
3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)
3.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
3.5 สำเนาสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี)
4. กรณีเป็นพนักงานบริษัท (มีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ออกการงาน)
ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ (ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออก)
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิน (มีอายุ 15 วัน นับจากวันที่ออก)
- รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 3 เดือนจากธนาคารเท่านั้น ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสหกรณ์ออมทรัพย์**
- กรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหนังสือสปอนเซอร์ และหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส สูติบัติ พร้อมเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
- กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
7. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา
- จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านั้น (มีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ออก)
8. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่
ต้องขอหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ** ต้องไปขอหนังสือยินยอมจากที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และระบุชื่อบุคคลที่เด็กจะเดินทางไปด้วยและความสัมพันธ์ของผู้เดินทางที่มีต่อเด็ก** พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
- บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสูติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เดินทางกับผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9. **กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการหย่าร้างต้องมีข้อความระบุว่ามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว**
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา มารดา
- บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กับบุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท
 
หมายเหตุ :
เอกสารทุกฉบับต้องเป็นภาษาอังกฤษ และชื่อต้องตรงตามหน้าพาสปอตทุกตัวอักษร
 
 
แบบฟอร์มรายละเอียดในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น!!**
กรูณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกข้อ เพื่อความสะดวกในการขอวีซ่า
หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯไม่สามารถยื่นวีซ่าให้ท่านได้
 
 
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).............................................................................................................
นามสกุลตอนเกิดหรือก่อนสมรส................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด.......................................................................................................................................
เลขที่พาสปอร์ต.......................................................วันหมดอายุ..............................................................
สถานภาพ             โสด                สมรส               แต่งงานไม่จดทะเบียน            หย่า             หม้าย  
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ .................................................................................................................
จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย์..........................................................
เบอร์โทรศัพท์(บ้าน) .............................................. เบอร์โทรศัพท์(มือถือ)..................................................
***กรุณาระบุ Email..................................................................................................................................
อาชีพ            พนักงานบริษัท           เจ้าของกิจการ            นักเรียน/นักศึกษา                 ว่างงาน
ชื่อสถานที่ทำงาน/สถานศึกษา .................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา ...............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย์......................................................
เบอร์โทรที่ทำงาน/สถานศึกษา .................................................................................................................
รายได้ต่อเดือน........................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน/สถานศึกษา...........................................................................................................
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยได้รับวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
ไม่เคย
เคย
กรณีเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาระบุประเทศ รหัสวีซ่า วัน/เดือน/ปี ของวันออกและวันหมดอายุของวีซ่า
  1. ...............................................................................................................................................
  2. ...............................................................................................................................................
  3. ...............................................................................................................................................
  4. ...............................................................................................................................................
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อทำวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
ไม่เคย
เคย
กรณีเคยพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อทำวีซ่าเชงเก้น กรุณาระบุ ประเทศ วัน/เดือน/ปี ที่พิมพ์ลายนิ้วมือ
  1. ...............................................................................................................................................
  2. ...............................................................................................................................................
ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการถูกปฎิเสธ)........................................................................................................
 
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้ร้องขอ
          ตัวผู้ขอวีซ่าเอง 
          มีผู้อื่นออกให้ ชื่อผู้ออกค่าใช้จ่าย ........................................................... ความสัมพันธ์............................
 

 

จองโปรแกรม / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Enter the code above here :


Follow Us Facebook

Follow Us Line

Scroll