โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่บินตรงพม่า แรงบุญ แรงศรัทธา ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน - Siam Express Tour(1994)Co.,Ltd.

welcome to Siam Express Tour(1994)Co.,Ltd.

เราสามารถทำให้การท่องเที่ยวของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ เพราะเราคือ ศูนย์รวมผู้ให้บริการ จัดทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม เรือสำราญ
ทำวีซ่า ประกันภัยการเดินทาง ประชุมสัมมนา เน้นคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ

เชียงใหม่บินตรงพม่า แรงบุญ แรงศรัทธา ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน


แก้ไข : 04-03-2020
จำนวนผู้เข้าชม : 937 คน
* ย่างกุ้ง
* หงสาวดี
* เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ (พระธาตุมุเตา)
* พระธาตุอินทร์แขวน
* วัดไจ้คะวาย
* พระราชวังบุเรงนอง
* พระนอนชเวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวาน)
* ตลาดสก๊อต
* เจดีย์โบตะทาวน์ (พระพุทธรูปทองคำ-เทพทันใจ-เทพกระซิบ)
* เจดีย์ชเวดากอง
* พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
* วัดงาทัตจี
* วัดบารมี

 

เดือน : มีนาคม-สิงหาคม 2563
โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้นที่ : 14,900 บาท
เดินทางโดย : Bangkok Airways
Download File

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทางไป - กลับ ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
20-22 มีนาคม 2563 20 14,900 บาท 14,900 บาท 14,900 บาท 3,500 บาท
27-29 มีนาคม 2563 20 14,900 บาท 14,900 บาท 14,900 บาท 3,500 บาท
03-05 เมษายน 2563 20 15,900 บาท 15,900 บาท 15,900 บาท 3,500 บาท
24-26 เมษายน 2563 20 14,900 บาท 14,900 บาท 14,900 บาท 3,500 บาท
01-03 พฤษภาคม 2563 20 15,900 บาท 15,900 บาท 15,900 บาท 3,500 บาท
15-17 พฤษภาคม 2563 20 14,900 บาท 14,900 บาท 14,900 บาท 3,500 บาท
22-24 พฤษภาคม 2563 20 14,900 บาท 14,900 บาท 14,900 บาท 3,500 บาท
29-31 พฤษภาคม 2563 20 14,900 บาท 14,900 บาท 14,900 บาท 3,500 บาท
05-07 มิถุนายน 2563 20 14,900 บาท 14,900 บาท 14,900 บาท 3,500 บาท
12-14 มิถุนายน 2563 20 14,900 บาท 14,900 บาท 14,900 บาท 3,500 บาท
19-21 มิถุนายน 2563 20 14,900 บาท 14,900 บาท 14,900 บาท 3,500 บาท
26-28 มิถุนายน 2563 20 14,900 บาท 14,900 บาท 14,900 บาท 3,500 บาท
03-05 กรกฎาคม 2563 20 15,900 บาท 15,900 บาท 15,900 บาท 3,500 บาท
10-12 กรกฎาคม 2563 20 14,900 บาท 14,900 บาท 14,900 บาท 3,500 บาท
17-19 กรกฎาคม 2563 20 14,900 บาท 14,900 บาท 14,900 บาท 3,500 บาท
24-26 กรกฎาคม 2563 20 15,900 บาท 15,900 บาท 15,900 บาท 3,500 บาท
07-09 สิงหาคม 2563 20 14,900 บาท 14,900 บาท 14,900 บาท 3,500 บาท
14-16 สิงหาคม 2563 20 14,900 บาท 14,900 บาท 14,900 บาท 3,500 บาท
21-23 สิงหาคม 2563 20 14,900 บาท 14,900 บาท 14,900 บาท 3,500 บาท
28-30 สิงหาคม 2563 20 14,900 บาท 14,900 บาท 14,900 บาท 3,500 บาท

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

 

เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ (พระธาตุมุเตา) - นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

- พระธาตุอินทร์แขวน

 

09.00 น.
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น1 เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
 
11.40 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบิน Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG723 (มีบริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง)
 
12.35 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
นำท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่า “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งครั้งก่อนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้ ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วถึง 4 ครั้ง ทำให้ปลียอดของเจดีย์องค์นี้หักพังลงมา แต่ด้วยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีต่อเจดีย์องค์นี้ จึงได้ทำการสร้างเจดีย์ชเวมอดอว์ ขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ด้วยความสูงถึง 374 ฟุต นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พังลงมาก็ได้ตั้งไหว้ที่มุมหนึ่งขององค์เจดีย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบัน  ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป
นำท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะเห็นแม่น้ำสะโตง ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีความสัมพันธ์กับพระนเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยิงพระแสงปืนข้ามแม่น้ำที่กว้างใหญ่นี้ไปต้องแม่ทัพพม่าจนได้รับชัยชนะ ถึงคิมปูนแค้มป์ หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์โทจนถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า นำทุกท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน เพื่อให้ลูกค้าได้ชมทัศนียภาพความสวยงามจากมุมสูงแบบพาโนรามา ใช้เวลาประมาณ 10 นาที (รวมค่ากระเช้าขาขึ้นแล้ว)
**หมายเหตุ ในกรณีกระเช้าปิดหรือสภาวะอากาศ รวมถึงเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมและคาดการณ์ล่วงหน้าได้ จะเปลี่ยนเป็นขึ้นรถบรรทุกแทน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี**
เชิญชมทัศนียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกับ พระธาตุอินทร์แขวน (ซึ่งอยู่ใกล้ที่พักมากใช้เวลาเดินเพียง 10 นาที) พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยู่ที่เมืองไจ้โท อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า อยู่บนยอดเขา เหนือระดับน้ำทะเล 3,615 ฟุต มีลักษณะเด่นเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมา นับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ   และยังเป็นพระธาตุประจำปีจอ ที่คนเกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักการะครั้งหนึ่งในชีวิต
 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
หลังอาหารเย็นเชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งเป็น นักพรตที่มีความศักดิ์สิทธ์อีกแห่งหนึ่ง ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้โท ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืน (แต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษที่เข้าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 22.00 น.) พระธาตุอินทร์แขวนนี้ เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรม เรื่อง “เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน”
 
ที่พัก
KYAIKHTO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 

 

พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - พระนอนชเวตาเลียว           

(พระนอนยิ้มหวาน) - ย่างกุ้ง - ตลาดสก๊อต - เจดีย์โบตะทาวน์ (พระพุทธรูปทองคำ - เทพทันใจ -

เทพกระซิบ) - เจดีย์ชเวดากอง

 

เช้าตรู่
เชิญท่าน ตักบาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน (1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) การตักบาตร ณ องค์พระธาตุอินทร์แขวนเปรียบเสมือนได้ตัดบาตรกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นสิ่งอัศจรรย์ของโลก  และเชิญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบๆองค์พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมาการที่ก้อนหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์ และทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ได้ที่บริเวณหน้าโรงแรมที่พัก
 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นให้ท่านได้เก็บสัมภาระแล้วออกเดินทางกลับสู่ หงสาวดี ตามเส้นทางเดิม นำท่านตักบาตรพระสงฆ์นับร้อยรูปที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไปศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก เมื่อถึงเวลาเพลจะมีพระสงฆ์ สามเณรเดินแถวกันเข้าสู่ห้องฉันเพล ระหว่างนั้นท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้ ณ วัดนี้นอกจากจะได้ตักบาตรแล้ว ทุกท่านสามารถถวายปัจจัยหรือข้าวสาร 
เดินทางถึง เมืองหงสาดี นำทุกท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ซึ่งพระราชวังเดิมนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกัน มีการค้นพบเสาและกำแพงเดิมที่ถูกฝังอยู่ในดิน รัฐบาลพม่าจึงได้ทำการขุดค้นและสร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม่โดยถอดแบบจากของเดิม
นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอำนาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาทต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด้านหลังพระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครั้งก่อนพระพุธรูปองค์นี้ถูกปล่อยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์นี้ จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าได้รับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ไม้จันทร์หอม  ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพิมพ์เป็นรูปต่างๆ  
 
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองย่างกุ้ง นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งสร้างเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง เครื่องเงิน ไข่มุกเซ้าท์ซี และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิดทุกวันจันทร์และเทศกาลวันสงกรานต์)
นำท่านนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงนำพระธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนำไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด สักการะขอพร พระพุธรูปทองเหลือง ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย ทำให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต 
จากนั้นนำทุกท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ สักการะ เทพกระซิบ อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว การบูชานั้นจะต้องกระซิบขอพรที่ข้างหูเบาๆ
จากนั้นนำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคำโอบหุ้มอยู่น้ำหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่าจะใช้ทองคำแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
 
เย็น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
ที่พัก
Summit Parkview  หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว  
 

 

ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) - วัดงาทัตจี - วัดบารมี - เชียงใหม่

 

เช้า
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
หลังจากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่าที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด  ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี (Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ่งมีพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย์)
นำทุกท่านเข้าสู่ วัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนจานแก้ว จะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่าง ๆ
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง
 
13.10 น.
ออกเดินทางกลับ เชียงใหม่ โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG724 (มีบริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง)
 
15.05 น.
คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
 
โปรดอย่าลืม สำคัญมาก
กรุณานำหนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นำมาในวันเดินทางด้วย ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีที่ท่านลืมนำมา จนไม่สามารถเดินทางได้
** กรุณาตรวจสอบพาสสปอร์ตของตนเอง ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และ พาสสปอร์ตต้องไม่ชำรุดหรือเสียหาย หรือ แม้แต่ ห้ามมีตราประทับนอกเหนือจากตราตรวจคนเข้าเมือง ของประเทศนั้นๆ โดยเด็ดขาด มิเช่นนั้นท่านอาจถูกปฎิเสธการ Check In จากสายการบิน หรือ ถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมืองได้ **
 
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การชำระค่าบริการ
1.1 ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเส้นทาง การจองจะยืนยันหลังจากได้รับแจ้งว่าชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
1.2 ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
1.3 การชำระเงินส่วนที่เหลือ ลูกค้าต้องชำระก่อนเดินทาง 15 วัน หากหากไม่ชำระตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขออนุญาตยึดมัดจำทั้งหมดและยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ  **ชำระก่อนเดินทาง 30 วัน สำหรับวันสงการนต์และวันหยุดช่วงวันขึ้นปีใหม่**
2. กรณีคณะออกเดินทางได้         
2.1 คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
2.2 คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
3.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด **45 วัน สำหรับวันสงการนต์และวันหยุดช่วงวันขึ้นปีใหม่**
3.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
3.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3.4 สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
3.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
3.6 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
3.7 กรณีที่ท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว และทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้กับลูกค้า (ตามเงื่อนไข ข้อ1-ข้อ3) ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้ว กับท่านเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบิน หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) โดยใช้เวลาดำเนินการในการคืนเงิน 7-14 วัน ทำการ นับจากวันที่ได้รับเรื่อง 
3.8 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
3.9 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
3.10 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไข และหมายเหตุที่ระบุทุกข้อแล้ว
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่าหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
10. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** กรณีที่ต้องการซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่ากำหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสำหรับหนังสือเดินทางอเมริกา กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
5. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ข้างต้น
6. ค่านำกล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด
7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
8. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป)
10. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
 
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ **
 
หมายเหตุ :
สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
 
** ขณะนี้รัฐบาลไทยและพม่าได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพำนักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติอีก ท่านจะต้องทำการยื่นวีซ่า สำหรับการยื่นวีซ่าที่เชียงใหม่ ลูกค้าต้องไปแสดงตนด้วยพร้อมกับชำระค่าวีซ่าตรงกับสถานกงสุล ท่านละ 1,600 บาท **
 
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่า
ไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆในเล่ม
 
เอกสารการขอวีซ่าพม่า (สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้น)
1. หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 4 หน้า ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางของท่าน และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , รูปที่เป็นสติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้)
3. ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทับให้แนบมาในเล่มพาสปอร์ตด้วย
** โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทำการ
** เกี่ยวกับเอกสารยื่นวีซ่า หากทางสถานกงสุลแจ้งว่ามีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการยื่นวีซ่า สถานกงสุลจะขอเอกสารเพิ่มเติมได้ทุกเวลา
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ     ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
2. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 
3. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
4. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
2. กรณีช่วงเทศกาลหรือประชุมนานาชาติ เป็นสาเหตุทำให้ห้องที่ท่านได้ทำการรีเควสไว้ มีไม่เพียงพอ ทางโรงแรมอาจจะสลับจากที่รีเควสห้อง Twin Room เป็น Double Room หรือ จากห้อง Double Room เป็น Twin Room
 
หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดออกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
2. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ)
5. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

จองโปรแกรม / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Enter the code above here :


Follow Us Facebook

Follow Us Line

Scroll